Lưu các lệnh in trên máy in HP M404 để in sau hoặc in riêng

| Tin tức
109
Lưu các lệnh in trên máy in HP M404 để in sau hoặc in riêng
Máy in HP M404 có những tính năng mà có thể mình không biết như bài viết dưới đây Vietbis hướng dẫn cách lưu các lệnh in trên máy máy HP LaserJet M404 để in sau hoặc in riêng nhé!

Có thể sử dụng tính năng lưu trữ lệnh in cần có các yêu cầu sau đây:
 • Một thiết bị lưu trữ USB 2.0 chuyên dụng có ít nhất 16 GB trống phải được cài đặt trong USB chủ phía sau. Thiết bị lưu trữ USB này giữ các lệnh lưu trữ được gửi đến máy in. Tháo thiết bị lưu trữ USB này ra khỏi máy in sẽ tắt tính năng lưu trữ lệnh in.
 • Nếu bạn đang dùng trình điều khiển HP Universal Print Driver (UPD), bạn phải dùng phiên bản UPD 5.9.0 trở lên.

Cài đặt lưu trữ lệnh in

Cài đặt lưu trữ lệnh in trong trình điều khiển in, gắn phương tiện lưu trữ (ổ USB flash) vào máy in và xác nhận tính năng đã sẵn sàng để sử dụng.
Khi trình điều khiển in được cài đặt, tùy chọn Job Storage (Lưu trữ lệnh in) sẽ được đặt thành Automatic (Tự động) theo mặc định. Tùy chọn được bố trí như sau:
 • Windows: Devices and Printers (Thiết bị và Máy in)->Printer Properties (Thuộc tính máy in)->Device Settings (Cài đặt thiết bị)
 • macOS: Printers & Scanners (Máy in & Máy quét)->Options & Supplies (Tùy chọn & Mực in) 
Để hoàn tất cài đặt Job Storage (Lưu trữ lệnh in):

1. Định vị cổng USB sau. Trên một số kiểu sản phẩm, cổng USB sau được đậy lại. Tháo nắp cổng USB sau trước khi tiến hành.
2. Lắp ổ USB flash vào cổng USB sau.

Lắp ổ USB flash

Thông báo hiển thị trên bảng điều khiển cảnh báo rằng ổ USB sẽ được định dạng. Chọn OK để hoàn thành quá trình.
3. Mở trình điều khiển in để xác nhận tab Job Storage (Lưu trữ lệnh in) được hiển thị. Nếu tab này hiển thị, nghĩa là tính năng đã sẵn sàng để sử dụng.
Từ chương trình phần mềm, chọn tùy chọn Print (In), chọn
máy HP LaserJet M404 của bạn từ danh sách máy in và thực hiện thao tác sau đây:
 • Windows: Chọn Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences (Tùy chọn). Nhấp vào tab Job Storage (Lưu trữ lệnh in).
Nếu tab Job Storage (Lưu trữ lệnh in) không hiển thị, hãy kích hoạt tab như sau:
Từ menu Start (Bắt đầu), mở Settings (Cài đặt), nhấp vào Devices (Thiết bị), rồi nhấp vào Devices and Printers (Thiết bị và Máy in). Nhấp chuột phải vào tên máy in và nhấp vào Printer Properties (Thuộc tính máy in). Nhấp vào tab Device Settings (Cài đặt thiết bị), nhấp vào Job Storage (Lưu trữ lệnh in) và chọn Automatic (Tự động). Nhấp vào Apply (Áp dụng) và OK.
 • macOS: Trình điều khiển máy in sẽ hiển thị menu Copies & Pages (Bản sao & Trang). Mở danh sách thả xuống, sau đó nhấp vào menu Job Storage (Lưu trữ lệnh in).
Nếu menu Job Storage (Lưu trữ lệnh in) không hiển thị, hãy đóng cửa sổ Print (In) rồi mở lại để kích hoạt menu.

Tắt hoặc bật tính năng lưu trữ lệnh in

Tắt tính năng lưu trữ lệnh in để làm cho nó không khả dụng, ngay cả khi gắn ổ USB vào máy in. Bật tính năng này để làm cho tính năng này khả dụng trở lại.
1. Mở Printer Properties (Thuộc tính máy in)
 • Windows: Từ menu Start (Bắt đầu), mở Settings (Cài đặt), nhấp vào Devices (Thiết bị), rồi nhấp vào Devices and Printers (Thiết bị và Máy in). Nhấp chuột phải vào máy in và nhấp vào Printer properties (Thuộc tính máy in).
 • macOS: Từ menu của Apple, mở System Preferences (Tùy chọn hệ thống), sau đó nhấp vào Printers & Scanners (Máy in & Máy quét). Chọn máy in và nhấp vào Options & Supplies (Tùy chọn & Mực in).
2. Tắt tùy chọn Job Storage (Lưu trữ lệnh in) như sau:
 • Windows: Nhấp vào tab Device settings (Cài đặt thiết bị), nhấp vào Job Storage (Lưu trữ lệnh in) và chọn Disable (Tắt).
 • macOS: Trên tab Options (Tùy chọn), bỏ chọn hộp kiểm Job Storage (Lưu trữ lệnh in). Để bật tính năng này, hãy đặt tùy chọn Job Storage (Lưu trữ lệnh in) trở lại thành Automatic (Tự động) (Windows) hoặc chọn hộp kiểm Job Storage (Lưu trữ lệnh in) (macOS).

Tạo lệnh in đã lưu (Windows)

Lưu trữ lệnh in trên ổ USB flash để in riêng hoặc in trì hoãn.
1. Từ chương trình phần mềm, chọn tùy chọn Print (In).
2. Chọn
máy HP LaserJet M404 từ danh sách máy in, sau đó chọn Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences (Tùy chọn).
GHI CHÚ:
 • Tên nút có thể khác nhau do các chương trình phần mềm khác nhau.
 • Đối với trình điều khiển HP PCL-6 V4, ứng dụng HP AiO Printer Remote tải xuống các tính năng trình điều khiển bổ sung khi More settings (Cài đặt thêm) được chọn.
3. Nhấp vào tab Job Storage (Lưu trữ lệnh in).
GHI CHÚ:
 • Nếu tab Job Storage (Lưu trữ lệnh in) không hiển thị, hãy làm theo các hướng dẫn trong phần "Tắt hoặc bật tính năng lưu trữ lệnh in" để kích hoạt tab.
4. Chọn một tùy chọn Job Storage Mode (Chế độ lưu trữ lệnh in):
 • Proof and Hold (Kiểm tra và Giữ): In và kiểm tra một bản sao của một lệnh in, sau đó in nhiều bản sao hơn. Bản sao đầu tiên sẽ được in ngay lập tức. Thao tác in các bản sao tiếp theo phải được khởi chạy từ bảng điều khiển phía trước của thiết bị.
Ví dụ: nếu 10 bản sao được gửi thì 1 bản sao sẽ được in ngay lập tức, còn 9 bản sao khác sẽ được in khi bạn phục hồi lại lệnh. Lệnh sẽ bị xóa sau khi máy in hết tất cả các bản sao.
 • Personal Job (Lệnh in cá nhân): Lệnh in không in cho đến khi bạn yêu cầu trên bảng điều khiển máy in. Đối với chế độ lưu trữ lệnh in này, bạn có thể chọn một trong các tùy chọn Make Job Private/Secure (Làm cho lệnh in bí mật/bảo mật). Nếu bạn gán một số nhận dạng cá nhân (PIN) cho lệnh in, bạn phải cung cấp mã PIN yêu cầu ở bảng điều khiển. Nếu mã hóa lệnh in, bạn phải cung cấp mật khẩu được yêu cầu tại bảng điều khiển. Lệnh in sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ sau khi máy in ra. 
 • Quick Copy (Sao chép nhanh): In số lượng bản sao được yêu cầu của một lệnh in và lưu một bản sao của lệnh in trong bộ nhớ của máy HP LaserJet M404 để bạn có thể in lại sau. Lệnh in sẽ bị xóa theo cách thủ công hoặc theo thời hạn giữ lại lệnh in.
 • Stored Job (Lệnh in đã lưu): Lưu một lệnh in trên máy in và cho phép người dùng khác in lệnh in này bất cứ lúc nào. Đối với chế độ lưu trữ lệnh in này, bạn có thể chọn một trong các tùy chọn Make Job Private/Secure (Làm cho lệnh in bí mật/bảo mật). Nếu bạn gán một số nhận dạng cá nhân (PIN) cho lệnh in, người in lệnh in này phải cung cấp mã PIN được yêu cầu ở bảng điều khiển. Nếu bạn mã hóa lệnh in, người in lệnh in này phải cung cấp mật khẩu được yêu cầu tại bảng điều khiển. Lệnh in sẽ bị xóa theo cách thủ công hoặc theo thời hạn giữ lại lệnh in.
5. Để sử dụng tên người dùng hoặc tên lệnh in tùy chỉnh, hãy nhấp vào nút Custom (Tùy chỉnh), sau đó nhập tên người dùng hoặc tên lệnh in.
Chọn tùy chọn để sử dụng nếu một lệnh in đã lưu khác đã có tên đó:
 • Use Job Name + (1-99) (Sử dụng tên lệnh in + (1-99)): Nối một số riêng vào cuối tên lệnh in.
 • Replace Existing File (Thay thế tập tin hiện có): Ghi đè lệnh in đã lưu hiện có bằng lệnh in mới.
6. Nhấp vào nút OK để đóng hộp thoại Document Properties (Thuộc tính tài liệu). Trong hộp thoại Print (In), hãy bấm vào nút Print (In) để in lệnh in.

Tạo lệnh in đã lưu (macOS)

Lưu trữ lệnh in trên ổ USB flash để in riêng hoặc in trì hoãn.
1. Nhấp vào menu File (Tệp), sau đó nhấp vào tùy chọn Print (In).
2. Trong menu Printer (Máy in), hãy chọn
máy HP LaserJet M404.
3. Nhấp Show Details (Hiển thị chi tiết) hoặc Copies & Pages (Bản sao & Trang), rồi nhấp vào menu Job Storage (Lưu trữ lệnh in).

GHI CHÚ:
 • Nếu menu Job Storage (Lưu trữ lệnh in) không xuất hiện, hãy làm theo các hướng dẫn trong phần "Bật hoặc tắt tính năng lưu trữ lệnh in" để kích hoạt menu.
4. Trong danh sách thả xuống Mode (Chế độ), hãy chọn loại lệnh in đã lưu.
 • Proof and Hold (Kiểm tra và Giữ): In và kiểm tra một bản sao của một lệnh in, sau đó in nhiều bản sao hơn. Bản sao đầu tiên sẽ được in ngay lập tức. Thao tác in các bản sao tiếp theo phải được khởi chạy từ bảng điều khiển phía trước của thiết bị.
Ví dụ: Nếu 10 bản sao được gửi thì 1 bản sao sẽ được in ngay lập tức, còn 9 bản sao khác sẽ được in khi bạn phục hồi lại lệnh. Lệnh sẽ bị xóa sau khi máy in hết tất cả các bản sao.  
 • Personal Job (Lệnh in cá nhân): Lệnh in không in cho đến khi có ai đó yêu cầu trên bảng điều khiển máy HP LaserJet M404. Nếu lệnh có số nhận dạng cá nhân (PIN), hãy cung cấp mã PIN yêu cầu ở bảng điều khiển. Lệnh in sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ sau khi máy in ra. 
 • Quick Copy (Sao chép nhanh): In số lượng bản sao được yêu cầu của một lệnh in và lưu một bản sao của lệnh in trong bộ nhớ của máy in để có thể in lại sau. Lệnh in sẽ bị xóa theo cách thủ công hoặc theo thời hạn giữ lại lệnh in.
 • Stored Job (Lệnh in đã lưu): Lưu một lệnh in trên máy in và cho phép người dùng khác in lệnh in này bất cứ lúc nào. Nếu lệnh có số nhận dạng cá nhân (PIN), người in lệnh phải cung cấp mã PIN yêu cầu ở bảng điều khiển. Lệnh in sẽ bị xóa theo cách thủ công hoặc theo thời hạn giữ lại lệnh in.
5. Để sử dụng tên người dùng hoặc tên lệnh in tùy chỉnh, hãy nhấp vào nút Custom (Tùy chỉnh), sau đó nhập tên người dùng hoặc tên lệnh in. GHI CHÚ:
 • macOS 10.14 Mojave trở lên: Trình điều khiển in không còn bao gồm nút Custom (Tùy chỉnh). Sử dụng các tùy chọn dưới danh sách thả xuống Mode (Chế độ) để thiết lập lệnh in đã được lưu.
Chọn tùy chọn để sử dụng khi đã có một lệnh in đã lưu khác có tên đó.
 • Use Job Name + (1-99) (Sử dụng tên lệnh in + (1-99)): Nối một số riêng vào cuối tên lệnh in.
 • Replace Existing File (Thay thế tập tin hiện có): Ghi đè lệnh in đã lưu hiện có bằng lệnh in mới.
6. Nếu đã chọn tùy chọn Stored Job (Lệnh in đã lưu) hoặc tùy chọn Personal Job (Lệnh in cá nhân) trong danh sách thả xuống Mode (Chế độ), bạn có thể bảo vệ lệnh in này bằng mã PIN. Nhập số gồm 4 chữ số vào trường Use PIN to Print (Sử dụng mã PIN để in). Khi người khác tìm cách in lệnh in này, máy in sẽ nhắc người đó nhập mã PIN này.
7. Bấm vào nút Print (In) để in.

In lệnh in đã lưu

In lệnh in được lưu trên ổ USB flash.
1. Trên bảng điều khiển
máy HP LaserJet M404, bấm nút OK để hiển thị Màn hình chính.
2. Sử dụng các nút mũi tên để di chuyển đến Job Storage (Lưu trữ lệnh in), sau đó bấm nút OK.
3. Từ danh sách Job Folders (Thư mục lệnh), sử dụng các nút mũi tên để di chuyển đến tên thư mục lưu trữ lệnh, sau đó bấm OK.
4. Sử dụng các nút mũi tên để di chuyển đến tên của lệnh mà bạn muốn in, sau đó bấm OK. Nếu lệnh in là riêng tư hoặc được mã hóa, hãy nhập mã PIN hoặc mật khẩu.
5. Để điều chỉnh số lượng bản sao, sử dụng các nút mũi tên để di chuyển đến tùy chọn Copy (Sao chép), sau đó bấm OK. Trên màn hình Copy (Sao chép), sử dụng các nút mũi tên để chọn số lượng bản sao và bấm OK để lưu cài đặt.
6. Bấm OK lần nữa để in lệnh in.

Xóa lệnh in đã lưu

Khi lệnh mới được lưu vào ổ USB flash, mọi lệnh trước đó có cùng tên người dùng và tên lệnh sẽ bị ghi đè. Nếu bộ nhớ ổ USB flash đầy, bảng điều khiển máy in sẽ hiển thị thông báo sau đây: Thiết bị lưu trữ USB flash đã hết bộ nhớ. Xóa lệnh in chưa sử dụng và thử lại. Phải xóa bớt các lệnh in hiện tại trước khi có thể lưu thêm lệnh in.

Xóa một lệnh được lưu trên máy in

Xóa lệnh được lưu trên ổ USB flash.
1. Trên bảng điều khiển máy in, bấm nút OK để hiển thị Màn hình chính.
2. Sử dụng các nút mũi tên để di chuyển đến Job Storage (Lưu trữ lệnh in), sau đó bấm nút OK.
3. Từ danh sách Job Folders (Thư mục lệnh), di chuyển đến và chọn tên thư mục lưu trữ lệnh, sau đó bấm OK.
4. Di chuyển đến và chọn tên lệnh bạn muốn xóa rồi bấm OK. Nếu lệnh in là riêng tư hoặc được mã hóa, hãy nhập mã PIN hoặc mật khẩu.
5. Sử dụng các nút mũi tên để di chuyển đến tùy chọn Delete (Xóa), sau đó bấm nút OK. Bấm OK một lần nữa để xóa lệnh in.

 
Trên đây là cách để lưu lệnh in để in sau hoặc in riêng trên máy HP LaserJet M404, nếu có gì thắc mắc liên quan đến máy in HP M404 hay bất kì dòng máy in khác thì đừng quên Vietbis nhé!

VIETBIS - đơn vị hàng đầu về dịch vụ máy văn phòng. Chúng tôi cung cấp giải pháp tiết kiệm chi phí văn phòng cho hàng chục ngàn doanh nghiệp tại Hà Nội và khu vực miền Bắc:
☼ Hotline: 024 7303 1068 / 0971 491 492

Bình luận